Natisni

Javni razpisi 2012

Spoštovani!

Obveščam vas, da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) 30. 12. 2011 v Uradnem listu RS objavilo šest javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP), in sicer za ukrepe:
111 »Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu«;
123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode v letu 2011«;
311 »Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti«;
122 »Povečanje gospodarske vrednosti gozdov«,
133 »Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane« ter
142 »Podpora za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2012«.
Vabilo na predstavitev javnih razpisov: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/PRP/2747_001.pdf
Hkrati MKGP vse upravičence tudi obvešča, da bo 6. 1. 2012 v uradnem listu objavil še tri javne razpise iz PRP, in sicer za ukrepe:
113 »Zgodnje upokojevanje kmetov«;
322 »Obnova in razvoj vasi«;
323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«.
Javni razpis za ukrep 312 »Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij« je prestavljen na kasnejši čas, ker so projekti iz 5. javnega razpisa še v obravnavi, ki bo predvidoma zaključena v prvi tretjini leta.
Več: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/943/6869/f6fac496d0/


Lep pozdrav,

Fabijana Medvešček

RRA severne Primorske
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica
za LAS jugozahodnega dela Severne Primorske
Mednarodni prehod 6
5290 Šempeter pri Gorici

Telefon: 05 330 66 81