Natisni

OBVESTILO

KRAJEVNA SKUPNOST

            SOLKAN

Številka: 3528-1/19

Datum:   17. 4. 2019  

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS 11/2018 in 79/18)  in na podlagi 19.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018), Krajevna skupnost Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan

                                                                                 objavlja

                            NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE NAJEMNE POGODBE

Predmet najemne pogodbe je  poslovni prostor v pritličju objekta  na  Soški cesti 29 v Solkanu, ID znak 2303-1346-1 s površino  43,00  m2..

Poslovni prostor se oddaja za opravljanje pisarniške in trgovinske dejavnosti ter priročno skladišče.

KS  Solkan bo predmetno nepremičnino oddala v najem skladno z 2. točko 1. odst. 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 11/2018) z neposredno pogodbo, saj je predvideni letni prihodek od oddaje nepremičnin v najem nižji od 5.000 EVR.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna cena najemnine znaša  200 EVR/mesec brez DDV.

V najemnino niso vključeni  obratovalni stroški in pristojne dajatve ter stroški tekočega vzdrževanja.

Interesenti morajo pisno ponudbo ali izjavo o interesu poslati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 15. ure do dne  7. 5. 2019 na naslov Krajevna skupnost Solkan, Trg J. Srebrniča 7, Solkan ali jo vključno do tega dne 7. 5. 2019 do 15. ure oddati na sedežu Krajevne skupnosti Solkan

Ponudbe prispele po tem datumu ne bodo veljavne.

Zavezujoča pisna ponudba ali izjava o interesu mora vsebovati:

-          Osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta/fizične osebe, sedež/naslov, davčno številko

-          Ime in priimek osebe pooblaščene za zastopanje pravne osebe

-          ID znak nepremičnine

-          Ponujeno najemnino brez davka, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene najemnine

-          Izpis iz poslovnega registra

Za navedeni poslovni prostor bo sklenjena neposredna pogodba o najemu poslovnega prostora. Pogodba se sklepa za določen čas in sicer od 15. 5. 2019  do 15.11. 2019.

Pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani KS Solkan.

V primeru, da bo zainteresiranih več oseb za najem poslovnega prostora se bodo za zainteresiranimi osebami opravila pogajanja za določitev višine najemnine. 

Krajevna skupnost Solkan lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine ali ustavi postopek najema ne da bi zato navedla razloge.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na tel. št. 05 33 000 80 tajništvo KS Solkan.

 

                                                                                                           PREDSEDNICA SVETA KS

                                                                                                                     Jana Herega l.r.