Natisni

OBVESTILO

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/2013 - ZDU–1G in 50/2014) in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni  list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)  Krajevna skupnost Solkan

 objavlja                             

                                       JAVNO    DRAŽBO   ZA  ODDAJO 

                       POSLOVNEGA    PROSTORA   V   NAJEM

 

A.Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Krajevna skupnost Solkan, Trg Jožeta

    Srebrniča 7, 5250 Solkan

 

B.  Predmet javne dražbe:

      Oddaja v najem gostinskega lokala  na Soški cesti 52 v sklopu stavbe 1383 k.o. Solkan

      v  Solkanu  s  površino 352,60 m2 in 335 m2 letnega vrta m2, št. energetske izkaznice

      je 2016-436-188-34026 in velja do 08. 01. 2026.

 

   C.  Pogoji javne dražbe:

        1. Na javni dražbi lahko sodelujejo  državljani RS ali pravne osebe s sedežem v RS. 

    Zastopniki pravnih oseb se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.

  2. Izklicna cena mesečne najemnine je 2.260,00 €. Najnižji znesek višanja je 230,00 €.

3. Dražitelji morajo v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 230,00 € do  

    vključno  15. 12. 2017  na TRR Krajevne skupnosti Solkan  št.  01284-6450831390.

4. Z najugodnejšim dražiteljem bo najemodajalec – Krajevna skupnost Solkan sklenil    

    najemno pogodbo. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino.  

    Ostalim dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se že vplačana varščina brez

    obresti vrne v 8-ih dneh po končani dražbi.

    Z najugodnejšim dražiteljem mora biti sklenjena najemna pogodba  najkasneje v roku

    15 dni po končani dražbi. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem

    roku, lahko Krajevna skupnost Solkan podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne

    več kot za 15 dni. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem     

    roku,  varščina zapade v korist Krajevne skupnosti Solkan..

5. Najemnina se bo letno revalorizirala v skladu z rastjo cen življenjskih potrebščin 

    v RS.                                                                                                                                         

        6. Gostinski lokal  se oddaja v najem za določen čas do 31. 12. 2030.

        7. Gostinski lokal je zaseden z najemno pogodbo do 31. 12. 2017 in je obremenjen

             z investicijskim vložkom sedanjega najemnika v višini 41.138,37 evr.

        8. Najemodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti ustavi začeti 

            postopek oddaje v najem do sklenitve najemne pogodbe brez navedbe razloga oz. 

            se odloči, da ne bo izbral nobenega od dražiteljev.

        9. Vse informacije v zvezi z  javno dražbo lahko dobite v Domu Krajevne skupnosti

            Solkan  v pisarni KS  ali  na telefonu  05/33 00 080.

 

    D.   Javna dražba bo v ponedeljek, 18. 12. 2017 ob  13,00 uri   v  sejni sobi v

           Domu KS Solkan, Trg Jožeta Srebrniča 7, Solkan.

 

 

     Številka:   478-2/17                                                     PREDSEDNICA SVETA KS

     Datum:      1. 12.  2017                                                 mag. Darinka Kozinc l. r.