Natisni

Razpisi

UKREP 323 - OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA

Cilj je ohranitev dediščine na podeželju in povezovanje kulturne dediščine, naravnih vrednot ter kulturne krajine z razvojem turizma in preživljanjem prostega časa, izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in večja gospodarska vitalnost podeželja.

Predmet podpore so naložbe v:

nepremično kulturno dediščino na podeželju: spomenik, spomeniško območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina;
muzeje na prostem in prostore za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine;
ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja.

Vlagatelji so fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so lahko tudi občine. Za predmet podpore ureditev in izgradnjo tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in nepremično kulturno dediščino določenega območja so lahko vlagatelji tudi pooblaščeni zastopniki lastnika oziroma solastnika objekta oziroma prostora, ki je predmet podpore.
Lokacija naložbe se mora nahajati zunaj naselij, ki imajo, v skladu s Sklepom DZ in Sklepom Vlade, status mesta.
Najvišja stopnja pomoči znaša do vključno 85 odstotkov priznane vrednosti naložbe.
Skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis, ne sme preseči 300.000 evrov (brez DDV).
Najnižji dodeljeni znesek javne pomoči je 3.000 evrov.
Sredstva za fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis. Skupna pomoč de minimis ne sme presegati 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let oziroma prejemniki sredstev, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, lahko pridobijo največ 100.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let.

Več o javnem razpisu.


http://www.nova-gorica.si/uprava_mestne_obcine/razpisi/